ZSS w Woszczelach


Idź do treści

O nas

Świetlica szkolnaWYCHOWAWCY:
p. Beata Kirycka
p. Urszula Krymska
p. Katarzyna Pikora
p. Dorota Wronowska
p. Jadwiga Kondratowicz

ŚWIETLICA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
CZYNNA W GODZINACH

sala nr 30
7:00 - 8:00
11:55 - 15:30

Reguły bycia razem w świetlicy
1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy.
2. Nie oddalamy się od grupy podczas spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
3. Do świetlicy wchodzimy w obuwiu zmiennym.
4. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawców - staramy się jak najlepiej je wypełniać.
5. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję, proszę.
6. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
7. Nie przeszkadzamy koleżankom i kolegom oraz wychowawcy podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych. Staramy się cicho pracować i bawić.
8. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
9. Pomagamy sobie wzajemnie.
10. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, gier i zabawek. Szanujemy cudzą i swoją własność.
11. Dbamy o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu. Po skończonych zajęciach lub zabawie zawsze porządkujemy otoczenie.
12. Korzystamy ze sprzętu i materiałów plastycznych za zgodą wychowawców.
13. Jeśli zrobimy komuś przykrość, staramy się naprawić szkodę.
14. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy czy będziemy dobrze się czuli w świetlicy.

  • Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabiania prac domowych.
  • Świetlica obejmuje swą opieką również dzieci nie zapisane do świetlicy, które oczekują na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, na rodziców czy nie uczęszczające na religię.


  • Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.


  • Wychowawcy proponują dzieciom różne aktywne formy spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, przyrodnicze, rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe, zajęcia rozrywkowe (zabawy okolicznościowe, konkursy), zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek i filmów).


  • Zajęcia realizowane są za pomocą różnorodnych form i metod pracy. Głównym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, pogłębienie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie postaw patriotycznych oraz wdrażanie ich do samodzielności jak również umiejętności pracy w zespole.


  • W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych. Pod okiem wychowawcy uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania.


  • Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Realizujemy zagadnienia z zakresu profilaktyki oraz zasad bezpieczeństwa i praw dziecka. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie.


  • Nasi wychowankowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, zabawek zgromadzonych w świetlicy.


  • Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, zręcznościowe, zabawy na świeżym powietrzu, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.
Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego